18 –љ–Њ–µ 08

L. Iskrov-  ак се става член на Ќ—Ќ»?  аква е процедурата Ц тр€бва ли една агенци€ първо да стане член на регионалната структура или може директно да членува в Ќ—Ќ»?

„ленуването в Ќ—Ќ» е доброволно. „ленството в сдружението е два вида Ц редовно и асоциирано. –едовен член на Ќ—Ќ» може да бъде вс€ка фирма със стаж минимум една година на пазара за недвижими имоти, ко€то отговар€ на услови€та, определени в чл. 9 от устава на сдружението: регистрирана е в съответствие със законовите изисквани€ в –епублика Ѕългари€; извършва операции с недвижими имоти; сподел€ целите на сдружението и приема негови€ ”став и ≈тични€ професионален кодекс; има доказан професионализъм, ло€лност и морал в работата си като посредник.

„лен 9-а от устава определ€ и процедурата за кандидатстване.  андидатите за членове подават молба до ”правителни€ съвет на Ќ—Ќ».  ъм молбата се прилагат актуално състо€ние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване, копие от съдебното решение за регистраци€ на фирмата и удостоверение за липса на данъчни задължени€.  ъм молбата се прилагат и препоръки от най-малко двама члена на Ќ—Ќ» от съответната регионална структура, където има такава, които са членове на —дружението поне от две години, и препоръка от регионални€ управителен съвет на регионалната структура. ¬ случай че в съответни€ регион н€ма изградена регионална структура, молбата за членство се придружава от три препоръки на членове на Ќ—Ќ», които са членове на —дружението поне от две години. ¬ случай че на даден кандидат за член му бъде отказано членство, то същи€т има право да обжалва решението на ”— пред ќбщото събрание на Ќ—Ќ».

¬сички документи на Ќ—Ќ», както и услови€та и процедурата за кандидатстване за членство могат да бъдат намерени на сайта на сдружението на уеб адрес www.nsni.bg.

-  акви са предимствата за агенциите, които са членове на сдружението?

ѕредимствата са много и ще посоча само н€кои от т€х. ≈дна от основните цели на сдружението винаги е било създаването на възможности за развитие на бизнеса за неговите членове. ¬ъзприемането на €сни и точни правила за работа между фирмите, основаващи се на ≈тични€ кодекс на организаци€та, създава атмосфера на партньорство, доверие, коректност и обмен на информаци€, ко€то способства за реализирането на повече сделки на територи€та на ц€лата страна.

Ќ—Ќ» членува в едни от най-авторитетните световни и европейски професионални организации Ц —ветовната асоциаци€ на професи€та по недвижимите имоти (FIABCI), ≈вропейска конфедераци€ на агентите по недвижима собственост (CEI), ÷ентралноевропейска мрежа на агенциите за недвижима собственост (CEREAN), асоцииран член е на јмериканската асоциаци€ на реалторите (NAR). —дружението активно сътрудничи с ≈вропейски съвет на професионалистите по недвижима собственост (CEPI) и има сключен договор за сътрудничество със —олунската асоциаци€ на брокерите на недвижими имоти. Ќ—Ќ» има сключени договори за сътрудничество и с организаторите на най-престижните международни изложени€ за недвижими имоти Ц SIMA в ћадрид, OPPLive в Ћондон и др. ѕо лини€ на тези организации членовете на сдружението имат възможност за установ€ване на делови контакти с инвеститори от ц€л св€т и за участие при преференциални услови€ в международни конференции, бизнес срещи и изложени€.

ƒруг съществен аспект от дейността на сдружението са и образователните и квалификационни курсове, които Ќ—Ќ» организира по специално разработена програма. “ези курсове се вод€т от хабилитирани лица и утвърдени специалисти във всички области, свързани с дейността на агентите за недвижима собственост. ƒо момента над 1000 брокери от фирмите Ц членове на сдружението, са завършили успешно трите нива на обучение по програмата на Ќ—Ќ».

Ќ—Ќ» успешно проведе и два специализирани курса за сертифицирани международни специалисти по недвижима собственост CIPS (Certified International Property Specialist). ќбразователната програма CIPS е в основата на международната CIPS мрежа, в ко€то освен индивидуалните членове участват и професионални асоциации от над 50 страни от света, които са сключили двустранни споразумени€ с NAR. ћеждународната CIPS мрежа свързва над 1,4 млн. брокери на недвижими имоти, които приемат и спазват високи етични правила и стандарти на професи€та. Ќад 50 брокери от фирмите Ц членове на Ќ—Ќ», успешно завършиха курса и придобиха правото да нос€т званието CIPS, което ги отличава в международен план с висок професионален опит в сделките с недвижима собственост, знани€ и умени€ за работа с клиенти от различни страни на света.

ѕрез насто€щата година Ќ—Ќ» спечели проект ДЌационална програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професи€таФ по лини€ на ќперативна програма Д–азвитие на човешките ресурсиФ 2007-2013 г., финансирана от ≈вропейски€ социален фонд. ѕо лини€ на тази програма ще бъдат обучени безплатно 400 брокера от фирмите Ц членове на Ќ—Ќ», в пет града от страната Ц —офи€, Ѕургас, ¬арна, ѕлевен и ѕловдив. ѕредсто€що е създаването на лицензиран професионален център на Ќ—Ќ» за обучение на брокери на недвижими имоти.

ќт кра€ на месец октомври т. г. Ќ—Ќ» стартира и свой уеб портал за недвижими имоти на адрес www.imoti.pro. »де€та е порталът да се прерасне в бъдеща мултилистинг система, ко€то да постави основата на нов начин на взаимодействие и работа между фирмите Ц членове на сдружението.

ћоже с увереност да се каже, че през годините Ќ—Ќ» се утвърди като единствени€ легитимен представител на бранша за недвижими имоти в Ѕългари€ и е един от най активните членове на Ѕългарската търговско-промишлена палата и  онфедераци€та на работодателите и индустриалците в Ѕългари€, като участва със свои представители във всички важни обсъждани€ и по икономически, социални и други въпроси, свързани със законодателството и развитието на бизнес климата в страната. —дружението е признат и търсен партньор и на държавните и общинските власти.

- ≈тиката и моралът във вашата професи€ са много важни.  ак се процедира с координаторите по места, ако те използват името на сдружението за користни цели или за облагодетелстване?

Ѕезспорно етиката и моралът са изключително важни за утвърждаването на авторитета на професи€та и за развитието на бизнеса с недвижими имоти, както и на всеки друг бизнес. —тремежът на Ќ—Ќ» винаги е бил, възприетите от неговите членове €сни правила и практика, основани на ”става на сдружението и на ≈тични€ кодекс, който е съобразен с европейската и международната практика, да се превърнат в общовалидни норми за всички участници на пазара на недвижима собственост.

Ќе знам дали ¬аши€т въпрос е продиктуван от конкретен повод. »стината е, че досега в ”правителни€ съвет на сдружението не са постъпвали сигнали за използване името на сдружението от управители на регионални структури или от членове на регионални управителни съвети за користни цели или облагодетелстване. „естно казано не бих могъл да си представ€ механизмите, по които това би могло да се случва. ¬се пак уставът на Ќ—Ќ» урежда този казус. –егионалното събрание (–—), което се състои от всички членове на Ќ—Ќ» от съответни€ регион, избира и освобождава регионалните управителни съвети и управителите на съответната регионална структура. јко действително има такива сигнали, те би тр€бвало да се постав€т на обсъждане пред –—, което да вземе съответното адекватно решение, в случай че са нарушени разпоредбите на устава и е злоупотребено с името на сдружението. јко не е удовлетворен от решението на –—, всеки член на регионалната структура може да обжалва решението пред ”— на Ќ—Ќ».

- ƒа предположим хипотетично, че дадена местна структура на сдружението привлича нови членове, обещавайки им облаги, н€мащи нищо общо с целите и задачите на Ќ—Ќ»?  ак ще реагира сдружението, ако научи за това?

Ќаистина, да предположим само хипотетично, защото Ќ—Ќ» е доброволна и открита организаци€ и всеки кандидат би могъл при желание да се запознае с нейната структура, цели и задачи и сам да си направи извода дали членството би му било от полза. “ака че аз не бих говорил за облаги от членството, а по-скоро за ползи Ц за развитие на собствени€ бизнес, за утвърждаване на авторитета му като професионалист, за защита на неговите лични бизнес интереси и на общите за бранша интереси пред законодателната и управителните власти.

- Ќапоследък, заради икономическата криза, доста агенции свиват сво€та дейност, затвар€т офиси, освобождават служители.  акви са тенденциите според вас и има ли за какво да се притесн€ват брокерите?

»ма реални основани€ за притеснение. ‘акт е, че в услови€та на задълбочаващата се международна финансова криза и нарастващото недоверие между банките и между всички участници на пазараq много фирми ще са принудени да направ€т реална оценка на сво€та дейност. ¬ъзможни са и фалити. ўо се отнас€ до пазара на недвижими имоти, сега е изключително трудно да се прав€т прогнози и да се очертава дългосрочна тенденци€. ўе е необходимо време, през което реално да се види как ще се развива кризата и в каква степен страната ни ще бъде засегната от не€. ¬ момента силно е ограничено кредитирането на проекти в строителството, затегнати са услови€та и са повишени лихвите по ипотечните кредити. „уждите инвестиции в сектора на недвижимите имоти през второто тримесечие на 2008 г. са намалели с 55,4 на сто спр€мо второто тримесечие на 2007 г. ѕри строителството спадът на инвестициите е 35,6 на сто спр€мо същи€ период на миналата година. –еално бро€т на сключените сделки значително е намал€л, и всички участници Ц и инвеститори, и продавачи, и купувачи са в изчакване. Ќе е изключено при задълбочаване на кризата да се стигне и до значително понижаване на цените на имотите в н€кои сегменти.

Filed under: »нтервю
Trackback: Uri
–Т–∞—И–Є—П—В –Ї–Њ–Љ–µ–љ—В–∞—А