18 ное 08

L. Iskrov- Как се става член на НСНИ? Каква е процедурата – трябва ли една агенция първо да стане член на регионалната структура или може директно да членува в НСНИ?

Членуването в НСНИ е доброволно. Членството в сдружението е два вида – редовно и асоциирано. Редовен член на НСНИ може да бъде всяка фирма със стаж минимум една година на пазара за недвижими имоти, която отговаря на условията, определени в чл. 9 от устава на сдружението: регистрирана е в съответствие със законовите изисквания в Република България; извършва операции с недвижими имоти; споделя целите на сдружението и приема неговия Устав и Етичния професионален кодекс; има доказан професионализъм, лоялност и морал в работата си като посредник.

Член 9-а от устава определя и процедурата за кандидатстване. Кандидатите за членове подават молба до Управителния съвет на НСНИ. Към молбата се прилагат актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване, копие от съдебното решение за регистрация на фирмата и удостоверение за липса на данъчни задължения. Към молбата се прилагат и препоръки от най-малко двама члена на НСНИ от съответната регионална структура, където има такава, които са членове на Сдружението поне от две години, и препоръка от регионалния управителен съвет на регионалната структура. В случай че в съответния регион няма изградена регионална структура, молбата за членство се придружава от три препоръки на членове на НСНИ, които са членове на Сдружението поне от две години. В случай че на даден кандидат за член му бъде отказано членство, то същият има право да обжалва решението на УС пред Общото събрание на НСНИ.

Всички документи на НСНИ, както и условията и процедурата за кандидатстване за членство могат да бъдат намерени на сайта на сдружението на уеб адрес www.nsni.bg.

- Какви са предимствата за агенциите, които са членове на сдружението?

Предимствата са много и ще посоча само някои от тях. Една от основните цели на сдружението винаги е било създаването на възможности за развитие на бизнеса за неговите членове. Възприемането на ясни и точни правила за работа между фирмите, основаващи се на Етичния кодекс на организацията, създава атмосфера на партньорство, доверие, коректност и обмен на информация, която способства за реализирането на повече сделки на територията на цялата страна.

НСНИ членува в едни от най-авторитетните световни и европейски професионални организации – Световната асоциация на професията по недвижимите имоти (FIABCI), Европейска конфедерация на агентите по недвижима собственост (CEI), Централноевропейска мрежа на агенциите за недвижима собственост (CEREAN), асоцииран член е на Американската асоциация на реалторите (NAR). Сдружението активно сътрудничи с Европейски съвет на професионалистите по недвижима собственост (CEPI) и има сключен договор за сътрудничество със Солунската асоциация на брокерите на недвижими имоти. НСНИ има сключени договори за сътрудничество и с организаторите на най-престижните международни изложения за недвижими имоти – SIMA в Мадрид, OPPLive в Лондон и др. По линия на тези организации членовете на сдружението имат възможност за установяване на делови контакти с инвеститори от цял свят и за участие при преференциални условия в международни конференции, бизнес срещи и изложения.

Друг съществен аспект от дейността на сдружението са и образователните и квалификационни курсове, които НСНИ организира по специално разработена програма. Тези курсове се водят от хабилитирани лица и утвърдени специалисти във всички области, свързани с дейността на агентите за недвижима собственост. До момента над 1000 брокери от фирмите – членове на сдружението, са завършили успешно трите нива на обучение по програмата на НСНИ.

НСНИ успешно проведе и два специализирани курса за сертифицирани международни специалисти по недвижима собственост CIPS (Certified International Property Specialist). Образователната програма CIPS е в основата на международната CIPS мрежа, в която освен индивидуалните членове участват и професионални асоциации от над 50 страни от света, които са сключили двустранни споразумения с NAR. Международната CIPS мрежа свързва над 1,4 млн. брокери на недвижими имоти, които приемат и спазват високи етични правила и стандарти на професията. Над 50 брокери от фирмите – членове на НСНИ, успешно завършиха курса и придобиха правото да носят званието CIPS, което ги отличава в международен план с висок професионален опит в сделките с недвижима собственост, знания и умения за работа с клиенти от различни страни на света.

През настоящата година НСНИ спечели проект „Национална програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията” по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., финансирана от Европейския социален фонд. По линия на тази програма ще бъдат обучени безплатно 400 брокера от фирмите – членове на НСНИ, в пет града от страната – София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. Предстоящо е създаването на лицензиран професионален център на НСНИ за обучение на брокери на недвижими имоти.

От края на месец октомври т. г. НСНИ стартира и свой уеб портал за недвижими имоти на адрес www.imoti.pro. Идеята е порталът да се прерасне в бъдеща мултилистинг система, която да постави основата на нов начин на взаимодействие и работа между фирмите – членове на сдружението.

Може с увереност да се каже, че през годините НСНИ се утвърди като единствения легитимен представител на бранша за недвижими имоти в България и е един от най активните членове на Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, като участва със свои представители във всички важни обсъждания и по икономически, социални и други въпроси, свързани със законодателството и развитието на бизнес климата в страната. Сдружението е признат и търсен партньор и на държавните и общинските власти.

- Етиката и моралът във вашата професия са много важни. Как се процедира с координаторите по места, ако те използват името на сдружението за користни цели или за облагодетелстване?

Безспорно етиката и моралът са изключително важни за утвърждаването на авторитета на професията и за развитието на бизнеса с недвижими имоти, както и на всеки друг бизнес. Стремежът на НСНИ винаги е бил, възприетите от неговите членове ясни правила и практика, основани на Устава на сдружението и на Етичния кодекс, който е съобразен с европейската и международната практика, да се превърнат в общовалидни норми за всички участници на пазара на недвижима собственост.

Не знам дали Вашият въпрос е продиктуван от конкретен повод. Истината е, че досега в Управителния съвет на сдружението не са постъпвали сигнали за използване името на сдружението от управители на регионални структури или от членове на регионални управителни съвети за користни цели или облагодетелстване. Честно казано не бих могъл да си представя механизмите, по които това би могло да се случва. Все пак уставът на НСНИ урежда този казус. Регионалното събрание (РС), което се състои от всички членове на НСНИ от съответния регион, избира и освобождава регионалните управителни съвети и управителите на съответната регионална структура. Ако действително има такива сигнали, те би трябвало да се поставят на обсъждане пред РС, което да вземе съответното адекватно решение, в случай че са нарушени разпоредбите на устава и е злоупотребено с името на сдружението. Ако не е удовлетворен от решението на РС, всеки член на регионалната структура може да обжалва решението пред УС на НСНИ.

- Да предположим хипотетично, че дадена местна структура на сдружението привлича нови членове, обещавайки им облаги, нямащи нищо общо с целите и задачите на НСНИ? Как ще реагира сдружението, ако научи за това?

Наистина, да предположим само хипотетично, защото НСНИ е доброволна и открита организация и всеки кандидат би могъл при желание да се запознае с нейната структура, цели и задачи и сам да си направи извода дали членството би му било от полза. Така че аз не бих говорил за облаги от членството, а по-скоро за ползи – за развитие на собствения бизнес, за утвърждаване на авторитета му като професионалист, за защита на неговите лични бизнес интереси и на общите за бранша интереси пред законодателната и управителните власти.

- Напоследък, заради икономическата криза, доста агенции свиват своята дейност, затварят офиси, освобождават служители. Какви са тенденциите според вас и има ли за какво да се притесняват брокерите?

Има реални основания за притеснение. Факт е, че в условията на задълбочаващата се международна финансова криза и нарастващото недоверие между банките и между всички участници на пазараq много фирми ще са принудени да направят реална оценка на своята дейност. Възможни са и фалити. Що се отнася до пазара на недвижими имоти, сега е изключително трудно да се правят прогнози и да се очертава дългосрочна тенденция. Ще е необходимо време, през което реално да се види как ще се развива кризата и в каква степен страната ни ще бъде засегната от нея. В момента силно е ограничено кредитирането на проекти в строителството, затегнати са условията и са повишени лихвите по ипотечните кредити. Чуждите инвестиции в сектора на недвижимите имоти през второто тримесечие на 2008 г. са намалели с 55,4 на сто спрямо второто тримесечие на 2007 г. При строителството спадът на инвестициите е 35,6 на сто спрямо същия период на миналата година. Реално броят на сключените сделки значително е намалял, и всички участници – и инвеститори, и продавачи, и купувачи са в изчакване. Не е изключено при задълбочаване на кризата да се стигне и до значително понижаване на цените на имотите в някои сегменти.

Filed under: Интервю
Trackback: Uri
Вашият коментар